gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
 •  
 •  
 •  

 

Nodarbinātības komitejas 2019.gada darba plāns

Nodarbinātības komiteja ir sagatavojusi savu darba plānu 2019.gadam, kurā kā prioritārie uzdevumi ir ietverti šādi jautājumi:

 1. Eiropas semestris – Nodarbinātības komiteja kopā ar Sociālās aizsardzības komiteju sagatavos Padomes secinājumus par Ikgadējo izaugsmes ziņojumu, izvērtēs dalībvalstu specifisko rekomendāciju īstenošanu, sagatavos Nodarbinātības darbības monitoringu, kā arī kopā ar Sociālās aizsardzības komiteju un Ekonomikas un finanšu ministru padomes komitejām precizēs nodarbinātības un sociālos aspektus euro zonas rekomendācijā;
 2. ES fondi – Nodarbinātības komiteja turpinās sekot līdzi aktualitātēm saistībā ar Daudzgadu finanšu ietvara izskatīšanu, kā arī regulām par Eiropas Sociālo fondu Plus un Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fondu, kā arī Reformu atbalsta programmu;
 3. „Eiropa 2020” stratēģija – Nodarbinātības komiteja sadarbībā ar Sociālās aizsardzības komiteju uzsāks „Eiropa 2020” stratēģijas sasniegumu izvērtēšanu, kā arī sniegs viedokli par stratēģiju pēc „Eiropa 2020” stratēģijas noslēguma;
 4. G20 – Nodarbinātības komiteja plāno turpināt sekot līdzi darbam G20 ietvaros;
 5. Padomes ieteikumu uzraudzība – Nodarbinātības komiteja atkārtoti līdz 2019.gada beigām izvērtēs padomes ietikumu par Jauniešu garantiju īstenošanu;
 6. Sadarbība ar sociālajiem partneriem – Nodarbinātības komiteja turpinās sadarbību ar sociālajiem partneriem gan Eiropas semestra kontekstā, gan Trīspusējā sociālā samita ietvaros;
 7. Ekonomikas un finanšu dialogs starp ES un Rietumbalkāniem un Turciju – Nodarbinātības komiteja izvērtēs nodarbinātības aspektus Ekonomisko reformu programmās;
 8. Tematiskās prioritātes – kā Nodarbinātības komitejas tematiskās prioritātes 2019.gadā var minēt mobilitāti, jaunās nodarbinātības formas, elastdrošību, darbaspēka nodokļus, zaļo ekonomiku un nodarbinātības ietekmi uz klimata pārmaiņām, darbaspēka trūkumu, kā arī prasmes.