gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Nodarbinātības komitejas 2018.gada darba plāns

Nodarbinātības komiteja ir sagatavojusi savu darba plānu 2018.gadam, kurā kā prioritārie uzdevumi ir ietverti šādi jautājumi:

  1. Eiropas semestris - Nodarbinātības komiteja kopā ar Sociālās aizsardzības komiteju sagatavos padomes secinājumus par Ikgadējo izaugsmes pētījumu, pārskatīs nodarbinātības vadlīnijas, kuras Eiropas Komisija publicēja 2017.gada beigās, izvērtēs dalībvalstu specifisko rekomendāciju īstenošanu, kā arī kopā ar Sociālās aizsardzības komiteju un Ekonomikas un finanšu ministru padomes komitejām precizēs nodarbinātības un sociālos aspektus euro zonas rekomendācijā;
  2. Eiropas Sociālo tiesību pīlārs - Nodarbinātības komiteja uzraudzīs Eiropas Sociālo tiesību pīlāra attīstību, kā arī sniegs atbalstu Eiropas Komisijai un Padomei attiecībā uz plānotajām aktivitātēm;
  3. Eiropa pēc 2020.gada - Nodarbinātības komiteja uzsāks plānošanu attiecībā uz Eiropa 2020 stratēģijas noslēgumu, kā arī turpinās piedalīties diskusijās par Ekonomikas un monetārās savienības nākotni un stratēģiju pēc Eiropa 2020 stratēģijas noslēguma;
  4. G20 - Nodarbinātības komiteja plāno turpināt sekot līdzi darbam G20 ietvaros;
  5. Padomes ieteikumu uzraudzība - Nodarbinātības komiteja uzraudzīs Padomes ieteikuma par ilgstošo bezdarbnieku integrāciju darba tirgū īstenošanu;
  6. Sadarbība ar sociālajiem partneriem - Nodarbinātības komiteja turpinās sadarbību ar sociālajiem partneriem gan Eiropas semestra kontekstā, gan Trīspusējā sociālā samita ietvaros;
  7. Ekonomikas un finanšu dialogs starp ES un Rietumbalkāniem un Turciju - Nodarbinātības komiteja izvērtēs nodarbinātības aspektus Ekonomisko reformu programmās.